Principal Investigator

Prof. Huajian Gao                       huajian.gao[at]ntu.edu.sg

Graduate Students

Changhong Linghu                     ling0090[at]e.ntu.edu.sg

Shubo Zhang                                shubo002[at]e.ntu.edu.sg

Yujun Teng                                   yujun003[at]e.ntu.edu.sg

Ruoqi Dang                                  ruoqi001[at]e.ntu.edu.sg

Botao Li                                         botao001[at]e.ntu.edu.sg

Chenyang Zhu                              chenyang001[at]e.ntu.edu.sg

Postdoctoral Fellows

Guijin Zou                    zou_guijin[at]ihpc.a-star.edu.sg

Zhi Li                             li_zhi[at]ihpc.a-star.edu.sg

Qi Zhu                           qi.zhu[at]ntu.edu.sg

Dong Li                         dong.li[at]ntu.edu.sg

Xuliang Qian                xuliang.qian[at]ntu.edu.sg

Yujia Wang                   wang_yujia[at]ihpc.a-star.edu.sg

Zezhou He                    zezhou.he[at]ntu.edu.sg

Alumni