Members

Professor Gang Xiao

Ford Foundation Professor of Physics,
Professor of Engineering

Professor Xiao graduated from Nanjing University with a B.Sc. degree in physics in 1981. He received a Ph.D. in Physics from The Johns Hopkins University in 1988. He joined the faculty of Brown University in 1989.

PhD Students

Vineetha Bheemarasetty

Benjamin Brown

ScM Students

Hoang Minh Cao

Alumni

Dr. Kang Wang
Dr. Yiou Zhang
Dr. Lijuan Qian
Dr. Guanyang He
Dr. Wenzhe Chen
Dr. Shutong Wang
Dr. Qiang Hao
Dr. Wenzhe Zhang
Dr. Xiaojing Zou
Dr. Dipanjan Mazumdar
Dr. Guoxing Miao
Dr. Weifeng Shen
Dr. Xiaoyong Liu
Dr. Benaiah Schrag
Dr. Alexandre Anguelouch
Dr. Snorri Ingvarsson
Dr. Chadwick Canedy
Dr. Xinwei Li
Dr. Yu Lu
Dr. Guoqiang Gong
Dr. Peng Xiong
Xingyu (Vincent) Chen
Jiandong Li
An Li
Junhang Duan
Hexiang Zhao
Xiangcheng Liu
Yuebin Hu
Jamie Holber
Elizabeth Kimmel
Fanfei Wang
Fan Zhang
Chenwei Wang
Cameron Reid
Michael Jokubaitis
Cynthia Luu
Dr. Yuanjun Yang
Anuj Girdhar
Dr. Li-Wei Liu
Nathaniel Safron
Amalia Telbis
David Mancus
Lance Ritchie
Dr. Cong Ren
Dr. Margaret Gardel
K.B. Ibsen
Edward Price
Dr. J.Q. Wang
Dr. D.P. Xue